Gizlilik Politikas?

Guncelleme Tarihi: 17.08.2023

1. Giris

Seyrantepe Mah. ?.Karao?lano?lu Cad. Gulendam Sok. No: 6/4 Ka??thane, ?stanbul adresinde bulunan B?KUTU KOMB?N MODA URUNLER? T?CARET ANON?M S?RKET?, bundan sonra ?Sirket? olarak an?lacakt?r. Sirket olarak kisisel verilerinizin guvenli?i hususuna azami hassasiyet gostermekteyiz. Kisisel verileriniz 6698 say?l? Kisisel Verilerin Korunmas? Kanunu?na (?KVKK?) uygun olarak Sirketimiz taraf?ndan islenmekte ve muhafaza edilmektedir. ?nternet sitesi, bundan sonra (??nternet Sitesi?) olarak an?lacakt?r. Bu internet sitesini kullanmaya devam ederek isbu Gizlilik Politikas?n? (bundan sonra (?Politika?) olarak an?lacakt?r) okuyup, anlad???n?z? ve bu Politikada belirtilmis hususlar? kabul etti?inizi teyit etmis olursunuz. Politikada yer alan herhangi bir hususun de?istirilmesi halinde Politika ?nternet Sitemizde guncel haliyle, de?isiklik tarihi de belirtilmek suretiyle yay?nlanacakt?r. De?isikli?i izleyen 30 (otuz) gun boyunca bu durumu ?nternet Sitesinden makul ve fark edilecek goze carpan bir ba?lant? ile bilgilerinize sunaca??z.


2.Veri Sorumlusu S?fat?yla Bilgilendirme

Asa??da detayl? bilgileri belirtilen Sirket olarak, 6698 say?l? KVKK uyar?nca ve Veri Sorumlusu s?fat?yla, kisisel verileriniz bu sayfada ac?kland??? cercevede; kaydedilecek, saklanacak, guncellenecek, mevzuat?n izin verdi?i durumlarda ucuncu kisilere ac?klanabilecek, devredilebilecek, s?n?fland?r?labilecek ve KVKK?de say?lan sart ve kosullara uygun yontemlerle islenebilecektir.


3.Kisisel Verilerinizin Ne Sekilde ?slenebilece?i

6698 say?l? KVKK uyar?nca, Sirket ile paylast???n?z kisisel verileriniz, tamamen veya k?smen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kay?t sisteminin parcas? olmak kayd?yla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, de?istirilerek, yeniden duzenlenerek, k?sacas? veriler uzerinde gerceklestirilen her turlu isleme konu olarak taraf?m?zca islenebilecektir. KVKK kapsam?nda veriler uzerinde gerceklestirilen her turlu islem ?kisisel verilerin islenmesi? olarak kabul edilmektedir.


4.?slenebilecek Kisisel Veriler

Sirketimiz, KVKK?nin 5. ve 6. maddeleri ile konuya iliskin tum mevzuat kapsam?nda;

Sirket ile bir sat?n alma, hizmet sunma, bultenler alma, etkinliklere kat?lma, Sirketin internet uzerindeki herhangi bir platformuna uye olma, bu platformlar uzerinden islem yapma amaclar? ile ilgili kisi taraf?ndan girilen kisisel veriler, tum bunlara kat?l?m?n?zla ilgili veriler ve Sirket ile ba?lant? kurdu?unuz ucuncu taraf platformlar?ndan elde edilen veriler gibi belirli veriler toplanmaktad?r. Ayr?ca cihaz?n?z hakk?nda bilgiler ve Sirket platformu uzerinde hangi k?s?mlar ile etkilesime girdi?iniz veya hangi k?sm?n? kullanarak zaman gecirdi?iniz gibi baz? veriler otomatik olarak toplanmaktad?r.

Asa??da, toplad???m?z verileri daha iyi anlayabilmeniz icin baz? ornekler verilmistir: Bir Sirket hesab? olusturdu?unuzda veya bir ucuncu taraf arac?l???yla hesap (oturum) kullan?m? dahil olmak uzere asa??da taraf?n?zca sa?lad???n?z veriler:
 • Hesap Verileri: Belirli ozellikleri (urun veya hizmet sat?n alma, uyelik hesab? olusturma, etkinliklere kaydolma gibi) kullanmak icin bir kay?t olusturman?z gerekir. Kay?t olusturdu?unuzda veya guncelledi?inizde e-posta adresiniz, sifreniz, cinsiyetiniz ve do?um tarihiniz gibi verileri toplay?p saklar?z,

 • Paylas?lan ?cerik: Sirket?e iliskin bir sosyal medya veya web sayfas?nda yorumlar yay?nlamak, sorular sormak veya yan?tlamak, Sirkete ait hesaplara, Sirket yoneticilerine veya Sirket cal?sanlar?na ya da Sirket musterilerine mesajlar gondermek veya foto?raflar ya da yukledi?iniz baska cal?smalar? yay?nlamak dahil olmak uzere baskalar?yla etkilesime girmenize ve herkese ac?k olarak icerik paylasman?za imkan sa?lanm?st?r. Bu tur paylas?lan icerikler, nerede yay?nland???na ba?l? olarak baskalar? taraf?ndan herkese ac?k olarak goruntulenebilir.

 • Musteri Verileri: Sirket?e veya Sirket?in herhangi bir etkinlik veya faaliyetine kaydoldu?unuzda ve sat?n ald???n?z/alaca??n?z urunlere iliskin bilgileriniz; Sirket ile etkilesimleriniz ve Sirketin sunaca?? hizmetlere iliskin gereksinimlerini yerine getirmek icin gonderilen di?er o?eler dahil olmak uzere belirli verileri toplar?z.

 • Odeme Verileri: Sirket?e gerceklestirmis oldu?unuz odemelerle ilgili verileri (ad?n?z-soyad?n?z, odeme yapt???n?z odeme hizmetine yonelik bilgileriniz, adresiniz) toplar?z. Ad?n?z-soyad?n?z, kredi kart? bilgileriniz, fatura adresiniz ve posta kodunuz gibi belirli odeme ve fatura verilerini odeme isleme ortaklar?m?za do?rudan sa?lamal?s?n?z. Guvenlik nedeniyle Sirket kredi kart? numaralar?n?n tamam? veya kart kimlik do?rulama verileri gibi hassas kart sahibi verilerini toplamaz veya saklamaz.

 • Cal?sanlar?n Verileri: Bir Sirket cal?san?ysan?z odeme hesab?n?za iliskin kisisel verilerinizi, guvenlik nedeniyle Sirket hassas banka hesab? bilgilerini toplar veya saklar. Odeme ve fatura bilgilerinizin toplanmas?, kullan?lmas? ve ifsa edilmesi gizlilik politikas?na ve odeme hesab? sa?lay?c?n?z?n di?er sartlar?na ba?l?d?r.

 • Baska Hesaplar?n?z Hakk?nda Veriler: Sirket hesab?n?za ba?l?ysa sosyal medya veya di?er online hesaplar?n?zdan belirli bilgiler edinebiliriz. Sirket?te Facebook veya baska bir ucuncu taraf platformu ya da hizmeti arac?l???yla oturum acarsan?z bu tur di?er hesapla ilgili belirli bilgilere erismek icin izninizi isteriz. Orne?in, platforma ya da hizmete ba?l? olarak ad?n?z?, profil resminizi, hesap kimlik numaran?z?, oturum acma e-posta adresinizi, konumunuzu, erisim cihazlar?n?z?n fiziksel konumunu, cinsiyetinizi, do?um gununuzu ve arkadas veya kisi listenizi toplayabiliriz. Bu platformlar ve hizmetler, API?lar? arac?l???yla bize bilgileri sunarlar. Ald???m?z bilgiler sizin (gizlilik ayarlar?n?z arac?l???yla) veya platformun ya da hizmetin bize hangi bilgileri vermeye karar verdi?inize ba?l?d?r.

 • Cekilisler, Promosyonlar ve Anketler: Hizmetler veya bir ucuncu taraf platformu arac?l???yla sizi bir anket doldurmaya veya bir promosyona (cekilis veya yar?sma gibi) kat?lmaya davet edebiliriz. Kat?lman?z halinde ad?n?z, e-posta adresiniz, do?um tarihiniz veya telefon numaran?z gibi kat?l?m?n?z?n bir parcas? olarak bize sa?lad???n?z verileri toplar ve saklar?z. Promosyonun resmi kurallar?nda veya baska bir gizlilik politikas?nda aksi belirtilmedi?i surece bu veriler bu Ayd?nlatma Metni ile Sirket Gizlilik Politikas?na tabidir. Toplanan veriler, kazananlara bildirimde bulunmak ve odulleri da??tmak dahil olmak uzere promosyonu veya anketi yonetmek icin kullan?lacakt?r. Bir odul kazanmak icin baz? bilgilerinizi herkese ac?k olarak (orne?in kazananlar sayfas?nda) yay?nlamam?za izin vermeniz gerekebilir. Bir anket ya da promosyonu yonetmek icin bir ucuncu taraf platformu kulland???m?zda ucuncu taraf?n gizlilik politikas? gecerli olur.

 • ?letisim ve Destek: Destek almak veya bir sorun ya da endise bildirmek (bir hesap olusturmus olsan?z da olmasan?z da) icin bizimle iletisime gecmeniz halinde sizin hakk?n?zda iletisim bilgileri, mesajlar ve ad?n?z, e-posta adresiniz, konumunuz, isletim sisteminiz, IP adresiniz ve sizin sa?lad???n?z ve bizim otomatik yontemlerle toplad???m?z (asa??da yer verdi?imiz) di?er tum bilgiler gibi di?er verileri toplar ve saklar?z. Bu verileri, Gizlilik Politikas?na uygun sekilde size yan?t vermek ve sorunuzu ya da endisenizi arast?rmak icin kullan?r?z.


5.Kisisel Verilerinizin ?slenme Amaclar? ve Hukuki Sebepler

Paylast???n?z kisisel veriler,

 • Sizlere sunmus oldu?umuz hizmetlere ve is ortaklar?m?z ile gerceklestirdi?imiz faaliyetlerin gerceklestirilebilmesine yonelik sunulan hizmetlerin yerine getirilebilmesi ve hizmetlerin yerine getirilmesinin kolaylast?r?lmas? icin;
 • Sizlerle iletisim kurabilmek, pazarlama ve tan?t?m faaliyetlerimizi yonetebilmek icin;
 • Kamu guvenli?ine iliskin hususlarda ve hukuki uyusmazl?klarda, talep halinde ve mevzuat gere?i savc?l?klara, mahkemelere ve ilgili kamu gorevlilerine bilgi verebilmek icin;
 • Sizlere genis kapsamda cesitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanlar? sunabilecek kisi veya kurumlarla yasal cercevede paylasabilmek icin;
6698 say?l? KVKK ile ilgili ikincil duzenlemelere uygun olarak islenecektir.


6.Kisisel Verilerinizin Aktar?labilece?i Ucuncu Kisi veya Kuruluslar Hakk?nda Bilgilendirme

Yukar?da belirtilen amaclarla, Sirket ile paylast???n?z kisisel verilerinizin aktar?labilece?i kisi ve kuruluslar; basta hizmetlerimizin gerceklestirilmesine yonelik lojistik firmalar?, tedarik sirketleri olmak uzere, faaliyetlerimizi yurutmek uzere ve/veya Veri ?sleyen s?fat? ile hizmet ald???m?z, is birli?i yapt???m?z, program orta?? kuruluslar?, yurtici/yurtd?s? kuruluslar ve di?er ucuncu kisiler ve kuruluslard?r


7.Kisisel Verilerinizin Toplanma Sekli

 • Sirket internet sitesi ve mobil uygulamalardaki formlar ile ad-soyad, adres, telefon, is veya ozel e-posta adresi, fiziki ozelliklerine yonelik bilgiler, giyim al?sverisi kapsam?ndaki tercihlerine yonelik bilgiler ile; kullan?c? ad? ve sifresi kullan?larak giris yap?lan sayfalardaki tercihleri, gerceklestirilen islemlerin IP kay?tlar?, taray?c? taraf?ndan toplanan cerez verileri ile gezinme sure ve detaylar?n? iceren veriler, konum verileri seklinde;
 • Etkinlik ve dan?sma faaliyetlerimiz, ka??t uzerindeki formlar, kartvizitler, dijital ortamlar gibi kanallar?m?z arac?l???yla sozlu, yaz?l? veya elektronik ortamdan;
 • Sirket ile iliski kurmak, Sirkete uyelik basvurusu yapmak, is basvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaclarla, kartvizit, ozgecmis (cv), teklif vermek ve sair yollarla kisisel verilerini paylasan kisilerden al?nan, fiziki veya sanal bir ortamda, yuz yuze ya da mesafeli, sozlu veya yaz?l? ya da elektronik ortamdan;
 • Ayr?ca farkl? kanallardan dolayl? yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yar?sma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amacl? kullan?lan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bulten okuma veya t?klama hareketleri, kamuya ac?k veri tabanlar?n?n sundu?u veriler,sosyal medya platformlar? (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat v.s.) gibi sosyal paylas?m sitelerinden paylas?ma ac?k profil ve verilerden;
?slenebilmekte ve toplanabilmektedir.


8.Kisisel Verilerinizin Aktar?lmas?

Sirketimiz, KVKK ile ilgili mevzuat gere?i toplanan kisisel verilerinizi, Sirketimizin isbu Politikada yer alan amaclar ve cal?sma alanlar? do?rultusunda sa?lanacak hizmetlerin yasal cercevede eksiksiz ve zaman?nda sunulabilmek, Sirketimizin musterileriyle s?n?rl? olarak sa?lad??? imkanlardan haberdar edebilmek, uyeleri ile uye olmayan musterilerine ve di?er paydaslar?na verilen hizmetlerin gereklerini uygun sekilde yerine getirebilmek, sunulan hizmetleri ve gerceklestirilen faaliyetleri gelistirebilmek, islem sahibinin bilgilerini tespit icin kimlik, adres ve di?er gerekli bilgileri kaydetmek yukumlulu?unu yerine getirmek, mevzuat gere?i ve di?er otoritelerce ongorulen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yukumluluklerine uymak, kamu guvenli?ine iliskin hususlarda ve hukuki uyusmazl?klarda, talep halinde ve mevzuat gere?i savc?l?klara, mahkemelere ve ilgili kamu gorevlilerine bilgi verebilmek, uyelerine genis kapsamda cesitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanlar? sunabilecek kisi yahut kurumlarla yasal cercevede paylasabilmek icin KVKK?nin 8.ve 9.maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartlar? ve amaclar? cercevesinde aktar?labilecektir.

Bu kapsamda Kisisel Verileriniz:

 • Hizmetlerin sunulmas? ve tan?t?lmas? ve faaliyetlerin gelistirilmesine yonelik olarak is birli?i yap?lan ve/veya hizmet al?nan is ortaklar?m?z, tedarikci firmalar ile bankalar, finans kuruluslar?, TBB Risk Merkezi ve sair gercek veya tuzel kisilere,
 • Acil yard?m ca?r?s? halinde konumuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 • Avukatlar, denetciler, dan?smanlar ve hizmet al?nan di?er ucuncu kisilere
 • Duzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra mudurlukleri gibi sair resmi kurumlara, kisisel verileriniz talep etmeye yetkili olan di?er kamu kurum veya kuruluslar?na,
 • Sirketi ile herhangi bir sekilde iliski icinde bulunan ve telefon numaran?za sahip tuzel kisilere,
 • Mobil hatlar?n?z uzerinden yapt???n?z bankac?l?k ve finans benzeri islemleriniz s?ras?nda islem ve bilgi guvenli?inizin sa?lanmas? ve kimlik do?rulama amac?yla sim kart de?isikli?i, mobil internete ba?l? oldu?unuz telefon numaras? gibi bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluslara,
Turkiye?de islenerek veya Turkiye d?s?nda islenip muhafaza edilmek uzere, yukar?da say?lan yontemlerden herhangi birisi ile toplanm?s kisisel verileriniz KVKK kapsam?nda kalmak kayd?yla ve sozlesme amaclar?na uygun olarak yurtd?s?nda bulunan (Kisisel Veriler Kurulu taraf?ndan akredite edilen ve kisisel verilerin korunmas? hususunda yeterli koruman?n bulundu?u ulkelere) hizmet arac?lar?na da aktar?labilecektir.


9.Kisisel Verilerin Saklanmas? ve Korunmas?

Sirket, kisisel verilerinizin kaybolmas?, istismar edilmesi veya de?istirilmesini onlemeye yonelik uygun ve makul sekilde teknik ve organizasyona dayal? onlemler almaktad?r.

Sirket, kisisel verilerinizin bar?nd??? sistemleri ve veri tabanlar?n?, KVKK?nin 12.maddesi gere?i kisisel verilerin hukuka ayk?r? olarak islenmesini onlemekle, yetkisiz kisilerin erisimlerini engellemekle; muhafazalar?n? sa?lamak amac?yla gerekli onlemleri almakla yukumludur.

?nternet uzerinden veri aktar?m?n?n internetin do?as? gere?i guvenli olmad??? kabul edilebilece?inden, Sirketimizin alm?s oldu?u makul tum onlemler d?s?nda, internet uzerinden gonderilen verilerin guvenli?i garanti edilememektedir. Ancak Sirketimiz, bu verilerin guvenli?ine yonelik ola?an sartlar alt?nda teknik ve organizasyona dayal? olarak gereken tum tedbirleri sa?layacakt?r.
Kisisel verilerin yasal olmayan yollarla baskalar? taraf?ndan elde edilmesinin o?renilmesi halinde durum derhal, yasal duzenlemeye uygun ve yaz?l? olarak Kisisel Verileri Koruma Kurulu?na bildirilecektir.


10.Kisisel Verilerin Guncel ve Do?ru Tutulmas?

KVKK?nin 4.maddesi uyar?nca Sirket?in kisisel verilerinizi do?ru ve guncel olarak tutma yukumlulu?u bulunmaktad?r. Bu kapsamda Sirket?in yururlukteki mevzuattan do?an yukumluluklerini yerine getirebilmesi icin Sirket ile kisisel verilerini paylasanlar?n do?ru ve guncel verilerini paylasmas? veya web sitesi/mobil uygulama uzerinden guncellemesi gerekmektedir


11.6698 say?l? KVKK Uyar?nca Kisisel Veri Sahibinin Haklar?

6698 say?l? KVKK 11.maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yururlu?e girmis olup ilgili madde gere?ince, kisisel veri sahibi olarak bu tarihten sonraki haklar?n?z asa??daki gibidir:

 1. Kisisel verilerinizin islenip islenmedi?ini o?renme; islenmisse buna iliskin bilgi talep etme,
 2. Kisisel verilerinizin islenme amac?n? ve amac?na uygun kullan?l?p kullan?lmad???n? o?renme,
 3. Kisisel verilerinizin yurt icinde veya yurt d?s?nda aktar?ld??? ucuncu kisileri o?renme,
 4. Kisisel verileriniz eksik veya yanl?s islenmisse bu hususun duzeltilmesini isteme,
 5. KVKK?nin 7. maddesinde ongorulen sartlar cercevesinde kisisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 6. Kisisel verilerinizin aktar?ld??? ucuncu kisilere yukar?da say?lan (d) ve (e) bentleri uyar?nca yap?lan islemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Kisisel verilerinizin munhas?ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya c?kmas?na itiraz etme,
 8. Kisisel verilerinizin KVKK?ye ayk?r? olarak islenmesi sebebiyle zarara u?raman?z halinde zarar?n giderilmesini talep etme.


12.?letim ve Basvuru Yontemi

Sirket, KVKK kapsam?nda Veri Sorumlusudur. Sirket taraf?ndan atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyap? sa?land???nda bu belgenin bulundu?u internet adresinde ilan edilecektir. Kisisel Veri Sahipleri, sorular?n?, goruslerini veya taleplerini privacy@bikutukombin.com adresine e-posta vas?tas?yla veya Seyrantepe Mah. ?.Karao?lano?lu Cad. Gulendam Sok. No: 6/4 Ka??thane, ?stanbul adresinde bulunan Sirket yetkili temsilcisine posta ile veya elden teslimli olarak iletebilir. Talepler www.bikutukombin.com/uyelik/kvkk-basvuru-formu adresinde bulunan Basvuru Formu ile gerceklestirilmelidir. Sirket iletilen taleplere gerekceli olmak ve 30 (otuz) gun icinde cevap vermek kayd?yla olumlu/olumsuz yan?t?n?, yaz?l? veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere iliskin gerekli islemlerin ucretsiz olmas? esast?r. Ancak islemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Sirket, ucret talebinde bulunma hakk?n? sakl? tutar. Bu ucretler, Kisisel Verilerin Korunmas? Kurulu taraf?ndan, Kisisel Verilerin Korunmas? Kanunu?nun 13.maddesine gore belirlenen tarife uzerinde tespit edilir. Web sayfam?zda, mobil uygulamalar?m?zda ve di?er sair kanallar?m?zda kisisel verilerinizi paylasarak Kisisel Veriler Politikam?z? ve politikam?zda yer alan islenme, islenme yontemleri, verilerin aktar?lmas?, sat?s? ve di?er ilgili hususlar hakk?ndaki sartlar?, Sirket ile paylas?lan verilerin web sayfas?nda, uygulamalarda ve sosyal medya kanallar?nda kullan?lmas?n?, bildirimlerde onerilerde bulunulmas?n?, uyelerin yarar?na olmas? sart?yla ticari anlamda ucuncu kisilerle paylas?labilece?ini ve yine bunun icin kabulde bulundu?unuzu, yasal haklar?n?z? kullanmadan once Sirket?e basvuruda bulunaca??n?z? KVKK?de ?buyuk oneme haiz, belirli bir konuya iliskin, bilgilendirilmeye dayanan ve ozgur iradeyle ac?klanan r?za? seklinde tan?mlanan ac?k bir r?za ile kabul etti?inizi beyan etmis olursunuz.


B?KUTU KOMB?N MODA URUNLER? T?CARET ANON?M S?RKET? Seyrantepe Mah. ?.Karao?lano?lu Cad. Gulendam Sok. No: 6/4 Ka??thane, ?stanbul ?stanbul Ticaret Sicil Mudurlu?u, Sicil No: 235528-5